Chiều thu

cỏ khô

Autumn evening –
there’s joy also
in loneliness.

Chiều thu –
Có niềm vui
trong nỗi cô đơn

Buson (1716 – 1783)
Vừa là nhà thơ lớn, vừa là họa sĩ danh tiếng.