Chiều thu

cỏ khô

Autumn evening –
there’s joy also
in loneliness.

Chiều thu –
Có niềm vui
trong nỗi cô đơn

Buson (1716 – 1783)
Vừa là nhà thơ lớn, vừa là họa sĩ danh tiếng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s