Chuyến đi tình nguyện phần 1

http://www.gio-o.com/NguyenThiHaiHa/NguyenThiHaiHa14Ngay1.htm

Trang Gió-O đổi server nên không hoạt động đều. Nay có vẻ hoạt động trở lại.

Xin mời các bạn đọc trên trang Gió-O phần 1 câu chuyện tôi kể lại chuyến đi tình nguyện xây nhà ở Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam. Mười bốn ngày với mười bốn người Mỹ. Tôi càng kể càng thấy yêu mến những người đồng hành này.