4 thoughts on “Chuyến đi tình nguyện phần 3”

  1. Với lại em muốn đọc bài viết nhưng không vô được trang web đó chị. Toàn xổ ra những chữ này:
    “Hmm. We’re having trouble finding that site.”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s