I want Only to Be a Worn-Down Stone

by Alain Mabanckou
Issue no. 229 (Summer 2019) The Paris Review

I want only to be a worn-down stone 
on the ruins of time,
a dolmen
raised above this forsaken graveyard’s 
terrain

—Translated from the French by Nancy Naomi Carlson

Đây là ảnh ngôi mộ đá dolmen, ảnh Wikipedia

Tôi chỉ muốn làm một hòn đá nhẵn mòn,
dấu tích của thời gian đổ nát,
bia mộ tôi, vài phiến đá sơ sài
trong nghĩa địa bỏ hoang

2 thoughts on “I want Only to Be a Worn-Down Stone”

  1. Người Việt mình xây nhà cho những mồ mã người khuất rất cầu kỳ, nhưng người xưa ở Âu Châu che mưa nắng cho mộ chỉ bằng tấm đá đơn sơ rất ZEN hay ghê, Mai nghĩ vậy.

    Bài thơ thật lạ, sao lại muốn làm một dolmen nhỉ.

    Liked by 1 person

    1. Ờ, tại sao lại muốn làm dolmen. Có lẽ muốn tồn tại lâu dài với thời gian, nhà thơ thì muốn để lại những bài thơ cho đến bao nhiêu đời sau. Cho dẫu chỉ là một hòn đá nhưng có khắc bài thơ của nhà thơ thì cũng là chuyện đáng nhắc nhở.

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s