Trông hạc bay*

(Đề tranh)

Trông khắp trần gian hết thú chơi
Thèm trông con hạc nó lên trời
Hạc kia bay bổng tuyệt vời
Hỏi thăm cung nguyệt cho người trọ không?

*Tựa đề bài thơ của Tản Đà
Trích trong Tản Đà – Thơ, trang 49
Nhà xuất bản Tổ Hợp Đồng Nai, Kiều Văn biên soạn và giới thiệu

4 thoughts on “Trông hạc bay*”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s