Trông hạc bay*

(Đề tranh)

Trông khắp trần gian hết thú chơi
Thèm trông con hạc nó lên trời
Hạc kia bay bổng tuyệt vời
Hỏi thăm cung nguyệt cho người trọ không?

*Tựa đề bài thơ của Tản Đà
Trích trong Tản Đà – Thơ, trang 49
Nhà xuất bản Tổ Hợp Đồng Nai, Kiều Văn biên soạn và giới thiệu

4 thoughts on “Trông hạc bay*”

Comments are closed.