Đường Xanh

Người về một bóng trên đường vắng. (Thơ Tô Thùy Yên)

Hai bên đường hoa dại nở đầy

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour
William  Blake, ‘Auguries of Innocence’
Nhìn thấy Vũ Trụ trong một Hạt Cát
Và Thiên đường trong đóa Hoa Mọc Hoang
Nắm Vô Tận trong lòng bàn tay
Và gom Thiên Thu lại trong một giờ
Nguyễn thị Hải Hà dịch

Trích in “Seven Flowers and how they shaped our world” Jennifer Potter

8 thoughts on “Đường Xanh”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s