Một ngày giữa mùa thu

Chiều vàng. Chụp bằng phone
Tiếng hạc trong rừng vắng
Làm lay động gió chiều
Muốn khuấy mặt nước
Nhưng với không tới

6 thoughts on “Một ngày giữa mùa thu”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s