Cảnh thu

Chim cốc ở đập Kingston

The old cormorant keeper
I haven’t seen him
this year
Yosa Buson
bản dịch sang tiếng Nhật của Yuki Sawa và Edith M. Shiffert
Trích trong quyển The Essential Haiku Versions of Basho, Buson, & Issa Edited by Robert Hass

Ông cụ chăn chim cốc
Tôi không gặp
Năm nay

Nguyễn thị Hải Hà dịch từ tiếng Anh.

Đố bạn có bao nhiêu con chim cốc trong bức ảnh. Cũng ở đập Kingston, chỗ có bầy chim cốc, nhìn xa hơn chút nữa là bờ bên kia của hồ Carnegie.

Hồ rộng tôi cứ ngỡ là sông. Ban đầu tôi định đặt tên ảnh là Chiều Vàng Bên Sông. Nhìn cảnh tôi thường nghĩ đến một bài hát với những câu: “Chiều về trên sông vắng. Thấp thoáng bóng đôi cò trắng.” Vậy rồi thôi. Không nhớ tên bài hát, không nhớ tên nhạc sĩ. Cũng không nhớ những câu tiếp theo. Nhớ là nghe qua tiếng hát Lệ Thu.

Lá phong Nhật Bản ở Meditation Center – Duke Farms
Lá phong vàng ở Nature Center – Watchung Reservation
Meditation Center ở Duke Farms

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s