Catkins của goat willow

Mùa xuân chính thức bắt đầu đã hai ngày. Hôm qua đi bộ thấy cây này đã nở hoa. Không nhớ hoa tiếng Việt tên gì, chỉ nhớ nó có chữ gì đó liên hệ đến con dê. Thấy trên mạng bảo rằng hoa này là catkins của goat willow. Salis caprea.

2 thoughts on “Catkins của goat willow”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s