Bốn loại hoa dại

Hesperis matronalis

Thấy Hesperis matronalis có nhiều tên, trong đó được nhiều người dùng nhất là dame’s rocket, hoặc là summer lilac.

Cũng có nhiều tên, thường được gọi là winter honeysuckle loại hồng
Nhiều người gọi nó là forget-me-not, lưu ly
Winter honeysuckle loại trắng

4 thoughts on “Bốn loại hoa dại”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s