Còn sót lại

Thu muộn
Chim gõ kiến còn trẻ, chưa có đốm đỏ trên đầu
Chẳng biết trái gì, chỉ thích cái màu đỏ của nó
Vạc xám chắc ở luôn ở New Jersey không đi về miền nắng ấm. Hễ sông còn cá, chưa bị đóng băng trên mặt thì chúng vẫn có thể bắt cá.