Còn sót lại

Thu muộn
Chim gõ kiến còn trẻ, chưa có đốm đỏ trên đầu
Chẳng biết trái gì, chỉ thích cái màu đỏ của nó
Vạc xám chắc ở luôn ở New Jersey không đi về miền nắng ấm. Hễ sông còn cá, chưa bị đóng băng trên mặt thì chúng vẫn có thể bắt cá.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s