Hoa trồng và hoa mọc hoang

Hoa tulip trồng trong vườn mausoleum, chỗ để tro của người thân.

Nước bắn từ mấy cái giếng nhân tạo

Hoa mọc hoang

Diên vỹ mọc cạnh bờ kênh
Hoa không biết tên
Hình như là golden rod

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s