Thơ Langston Hughes

Luck – Langston Hughes

May Mắn

Sometimes a crumb falls
From the tables of joy,
Sometimes a bone
Is flung.

Đôi khi một mảnh thức ăn rơi
Từ bàn ăn hạnh phúc
Đôi khi một mẩu xương
Bị thải ra

To some people
Love is given
To others
Only heaven.

Với một số người
Tình yêu được dâng tặng
Đối với người khác
thiên đường độc nhất