Ảnh Mùa Đông 1

xem trượt tuyết
xem trượt tuyết
cành băng
xương băng
đang chờ nửa kia
thiếu nửa kia
sàn sân sau
sàn sân sau
trúc non
cành mềm
ngon mắt
ngon mắt
nhà của người tí hon
nhà người tí hon
lẻ loi
cô độc
lập thể tuyết
lập thể
sau cơn bão lớn
sau cơn bão lớn

SNOW

Smooths and burdens,
endangers, hardens.

Erases, revises
Exemporizes

Vistas of lunar solitude
Builds, embellishes a mood.

Robert Hayden