Viết

Write. Remember, people may keep you (or me) from being a published author but no one can stop you from being a writer. All you have to do is write. And keep writing. While you’re working at a career, while you’re rising children, while you’re trout fishing – keep writing! No one can stop you but you. Katherine Neville

Viết. Hãy nhớ rằng, người ta có thể ngăn bạn (hoặc là tôi) trở thành một tác giả có tác phẩm đã được xuất bản nhưng không ai có thể ngăn bạn viết văn. Tất cả việc cần thiết phải làm chỉ là viết thôi. Và tiếp tục viết. Trong khi bạn đi làm để kiếm sống, khi bạn nuôi con, hay khi bạn câu cá – tiếp tục viết! Không ai có thể ngăn bạn ngoại trừ chính bạn.