TQBT 82

Nhận được và xin giới thiệu Thư Quán Bản Thảo số 82 do nhà văn Trần Hoài Thư chủ trương

TQBT 82 bìa trước
Bìa trước 
TQBT 82 bìa sau
Bìa sau